ГЕНИАЛНОСТТА – ИЗКЛЮЧИТЕЛНОСТ В ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ НАПРАВЛЕНИЯ