Чудото на Христовото възкресение – надеждата на човечеството

Христовото възкресение е реално събитие в историята и в нашия живот! То е едно чудо от Бога, което ни дава надежда за победа над смъртта!

Чудото на Голготския кръст  и Христовото възкресение – как и защо се е случило това?

В цивилизования свят, към който естествено принадлежи и България, едва ли има хора, които не са чували за Христовото възкресение. Повечето хора обаче вярват в боядисаните яйца и козунаците отколкото във Възкресението. Причината за това е неверието, като обикновено те казват ”това не може да бъде”. Разбира се хората не възкръсват, след като умрат и тази история би трябвало да е било легенда, мит, или плод на мечта на хората за безсмъртие.

Възкресението на Исус Христос е само крайъгълен камък в арката на християнството. Когато се премахне, всичко останало се разпада. Всъщност това е единствената доктрина, която издига християнството над всички езически религии в средиземноморския свят. Именно поради стратегическото си значение за християнската вяра, всеки човек, който поема свещеното име Християнин на устните си, трябва да бъде готов да защити своята историчност.

По този начин трябва да се постави въпросът: „Как можем да знаем, че Исус наистина е възкръснал от мъртвите?“, Че това уникално събитие не е някакво странно предложение от страна на християнина, а по-скоро вяра, основана на неоспорим факт ?

Като християни трябва да сме готови да покажем, че възкресението на Христос е било събитие, което се е случило във времето и пространството – това всъщност е било историческо, а не митологично (2 Пет.16). Значението на това събитие не може да бъде сведено до минимум, защото Самият Исус провъзгласи, че Неговото възкресение ще докаже Неговата сила над смъртта и по този начин Неговото божество (Йоан 2: 18-22). Не само това, но Христовото възкресение е сърцето на Евангелието (1 Кор. 15: 1-4).

Чудото на Голготския кръст и на Христовото възкресение – как и защо се е случило това?

Чудото на Голготския кръст и на Христовото възкресение – как и защо се е случило това?

Всъщност доказателствата за възкресението на Христос са толкова преобладаващи, че никой не може да го разгледа с открит ум, желаейки да познава истината, без да се убеди в нея.

От многото налични доказателства, никой не е по-натрапчив от факта, че възкръсналият Христос се е явил на повече от петстотин души наведнъж (1 Коринтяни 15:6). Христос се яви и на много други хора, предоставяйки „много убедителни доказателства“ за Неговото възкресение (Деяния 1:3). Христос в Неговото възкресено тяло е бил дори докоснат два пъти (Матей 28: 9, Йоан 20:17) и оспорил учениците (Лука 24:39) и Тома (Йоан 20:27) да пипнат раните Му, че е Той, защото се съмнявали.

За онези, които продължават да имат съмнения относно истинността на библейските доказателства, трябва единствено да посочим д-р Саймън Грийнлийф, който е най-силен в правните доказателства през 19 век. Трябва да се отбележи, че след като проучил доказателствата за възкресението на Исус Христос, Грийнлийф предложил, че всяко кръстосано разглеждане на свидетелствата на очевидци, записани в Писанието, би довело до „безспорно убеждение за тяхната почтеност, точност и истина“.

Източниците за личността на Исус, са книгите на Новия Завет. Писанията в него са уникални като исторически документи – намерени са около 25 000 техни преписа или части от тях.

В подкрепа на истинността на библейските истории, следователно и за събитията свързани с Христовото възкресение, свидетелстват и археологическите находки като известните Кумрански ръкописи, разкопките в и около Ерусалим, в Близкия Изток, на дъното на Червено море и други.

Мария Магдалина отива на гроба и вижда, че гробът е празен

Мария Магдалина отива на гроба и вижда, че гробът е празен

Един факт върху, който е добре да се замислим е подкупването на римските войници от еврейските свещеници да излъжат, че те са заспали на поста си, а Исусовите ученици са откраднали тялото на Исус. Този номер не е минал, защото наказанието за римски войник, ако заспи на поста си, е било смърт. Но дори и с тази лъжа, номерът им не е минал, защото народът е научил за това. Свещениците са дали обещания пред войниците за тяхната безопасност пред Пилат, че ще се застъпят, за да не се разчуе истината.

Друг интересен факт при арестуването на Исус. Когато след молитвата в Гетсиманската градина при Него и придружаващите Го ученици, идва тълпата от римски войници, свещениците, народа и предателя Юда, Той ги пита: “Кого търсите?”. В отговор те му казали: “Исуса Назарянина.” А Той им отвърнал “Аз Съм”. Веднага, след това ангелът, който Му прислужваше по време на молитвата, е застанал между тълпата и Него. Лицето на Спасителя се е озарило от Божествена светлина. Убийците от тълпата не са могли да устоят в присъствието на Божията слава. Те се люшнали назад старейшини, свещеници, войници, и Юда предателя – всички са паднали като мъртви на земята. Тази сцена убягва на режисьорите на филмите за Исус.

В Евангелията пише, че след като е преминала съботата, през най-тъмния час на нощта на първия ден от седмицата, неделята,  Исус е бил все още в гроба на Йосиф. Ангел Гавраил го възкресява и става земетресение както и при неговата смърт на кръста. Римските войници пазещи гроба виждат това, но не могат да направят нищо, те са безсилни пред мощта на ангела.

Сутринта рано Мария Магдалина отива на гроба и вижда, че гробът е празен, говори с двама ангели и с Петър и Йоан, после те отиват при другите ученици да известят случилото се възкресение. Мария Магдалина вижда Исус, но не го познава като си мисли, че е градинарят. Когато го познава, Той ѝ казва да не се допира до Него, защото още не се е възнесъл пред Бог Отец. Същият ден Той се възнася до Божия престол и се представя на Бога. Той е приключил успешно, за която бе дошъл на земята. Вечерта Исус отново се връща на земята  обува с учениците си. Йоан 20 глава 11 до 17 стихове.

 

При неговото възкресение възкръсват и други мъртви от гробовете, които свидетелстват за Него пред хората. Това са същите онези 24 старци, за които пише апостол Йоан в Откровението, че стоят пред Божия престол.

Христовото възкресение е едно чудо от Бога, което ни дава надежда за победа над смъртта!

Със своята смърт на кръста, Исус изкупи греховете на целия свят и благодарение на жертвата му, за всеки човек е осигурена награда – вечен живот в Божия рай. Той е описан в последната библейска книга Откровение 21 и 22 глава и ще бъде тук на земята. Първите 1000 години от вечността спасените от втората смърт хора ще прекарат в Божието обиталище в третото небе (2 Коринтяни 12 глава 2 стих).

В Откровение 20 глава ни се разкрива обещаното възкресение на всички повярвали  в Христос и съдът след хилядата години. За изкупените от греха и смъртта е приготвен град от злато – Новият Ерусалим, където ще живеят през този период, според думите на Исус в Евангелието на Йоан 14 глава, 2 и 3 стихове. За хората отговорили на поканата на Исус да го следват има надежда за избавление от втората смърт.

Исус възкръсна от смъртта като пръв плод от мъртвите. Неговата жертва бе същността на праобраза в Стария Завет, представен в светилището от движимия сноп (символ на Исус) и възкресението стана в деня, когато този сноп е бил представян пред Бога. Символичната церемония сочеща на жертвата на Исус, бе извършвана над хиляда години. Хората събираха от нивите първите класове жито и снопът от първи плодове се представяше пред Бога като жертва на благодарност за Пасхата в Ерусалим.

Според Божието нареждане сърп не трябваше да докосва житото преди този сноп да бъде представен пред Господа. Жетвата представляваше този сноп посветен на Бога. Така и в изпълнение на пророчеството за Божия син, Той беше духовната велика жетва, която щеше да бъде събрана при следващото ми идване за Божието царство. Възкресението му е залог за възкресението на всички праведни мъртви и негов символ. (1Сол.; 4:14).

Надеждата на всички хора по света е в дара на вечния живот, който Бог е обещал на всички, които са приели с вяра Исус и са се покаяли. Спасението (вечният живот) се дава в деня на пришествието, когато ще бъде първото възкресение, според Откровение 20 глава, Йоан 5 глава 24 до 29 стихове, 3 глава 16, 17 и 18 стихове и а други места. Освен вяра за спасението са важни и 10 Божи заповеди както са дадени в книгата Изход 20 глава от 2 до 17 стихове без промяна, включително и съботата. Писано е в Откровение 12 глава 17 стих, 14 глава 6 до 12 стихове и по-точно 12 стих и на други места.

10-те Божи заповеди – Изход 20:2-17.

10-те Божи заповеди – Изход 20:2-17.

Една от най-хубавите творби с дълбок анализ на живота на Исус е книгата на американската религиозна авторка и пророк от църквата на адвентистите ”Копнежът на вековете”. По-рано тя е била издавана със заглавие ”Животът на Исус”.

Езическите корени на Великден

Празникът Великден се празнува веднъж в годината и датата му се основава на Грегорианския календар, който е слънчев календар за разлика от еврейския, който е лунен. Той почти съвпада с еврейския празник Пасха, на който е бил разпънат Исус. За 2018 година той е от 30 май до 7 април. И така е правилно да бъде. Християнските църкви трябва да се обърнат за празниците към своите библейски корени, защото двата празника Коледа и Великден имат езически корени.

И така, след като знаем за езическите корени на Великден и Коледа, ние можем да се съсредоточим върху важните събития, на които сочат те – раждането на Исус и Неговата победа над смъртта чрез чудното възкресение. Въпреки езическите си корени те сочат на двете важни събития.

Великден има езически корени. Ако той не е истински празник за Исус, тогава какъв е? За християните той е истински празник и е по повод на най-великото събитие  в човешката история, макар че за езическият му произход почти не се говори. Днес виждаме светска култура, празнуваща пролетното равноденствие, докато религиозната култура празнува Христовото възкресение. Но ранното християнство направи прагматично приемане на древните езически практики, повечето от които се радват днес на Великден. Общата символична история за смъртта на син (слънце) на кръст и неговото прераждане, превъзмогване на правомощията на тъмнината, е една добре изнесена история в древния свят. Имало е и много паралелни, съперничещи възкресени спасители.

По този начин Сатана е имитирал Христовото възкресение преди то да се е случило. Това е помогнало да се въведат езически традиции в християнството.

Шумерската богиня Инана или Ищар според древната вавилонска митология е била възкръснала от подземния свят, по настояване на измислените езически богове. С този акт се свързва събуждането на природата през пролетта. Един от най-старите митове за възкресение е египетският Хорус. Роден на 25 декември, Хор и повреденото му око са станали символи на живота и прераждането и т. н.

Христовото възкресение е реално събитие в историята и в нашия живот!

Христовото възкресение е реално събитие в историята и в нашия живот!

Митичната пролетна богиня на плодородието Ищар (Ishtar) също така е наречена Eostre, Astarte, Ostera и Eastre. Западният термин „Великден“ е извлечен от англосаксонската форма на Ищар, „Eostre“ – името на богинята на пролетта.

Цитати от Библията

Така този празник в английския език е наречен точно с името на езическата богиня на плодородието, на който езичниците са празнували с яйца и зайци на трапезата. На тази богиня хората са пекли празнични пити, в наше време традицията е продължена с козунаците.

В езическия празник се включвало поклонението на Тамуз (синът ѝ), което се е състояло при изгрев на Великден. Това е гнусота пред Бога и е записано в Библията в Езекиил 8 глава 13-16 стихове. В случая грехът е свързан с поклонение на слънцето към изток. Тогава евреите са били изпаднали в идолопоклонство и това е част от греховете им.

Ищар е наречена ”небесна царица”. В Библията в Еремия 7 глава 18 стих пише също, че евреите са разгневили Бог. Според библейския доклад причината е, че те са  пекли пити на небесната царица, покланяли се на Тамуз и са правили и други нередни неща.

За истинското Рождество Христово четете  – ТУК, за корените на Великден – ТУК, и за последното предупреждение на Бог към нашия свят – ТУК.

Чудото на Христовото възкресение – надеждата на човечеството
5 (100%) 5 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *