Влизане в нов дом. Обичаи при преместване, наричане, молитва