Потиснете апетита и ще се вталите с туя окциденталис и натриум муриатикум