Умирането и смъртта като част от истинното, диахронично и вечно битие