Тайните на нашата кирилица. Кирил ли я е създал? Само факти!

Версиите за произхода на нашата кирилица. От гръцката азбука ли я взима Климент Охридски? Какво всъщност правят Константин-Кирил Философ и Методий?

Съдържание на публикацията: . Тайната на писмените символи. Основните знаци. . Сравнение на глаголица и кирилица. Враждата с католическата църква. Цел на писмеността. Гръцките букви. Кирил и Методий. Писмеността преди Кирил. Произход на глаголицата. Произход на кирилицата. Ролята на Климент Охридски. Елинизацията. Българофобията.

Кирилица и глаголица – коя е първата? Кирил ли е създал кирилицата? Или пък глаголицата…

Днес повече от 70 езика по целия свят използват сътвореното от Константин Кирил Философ

Азбуката (кирилица и глаголица) – това е съчетание в определен ред на всички знаци, изразяващи различните звуци в даден език.

Всяка система от писмени символи е получавала сравнително самостоятелно развитие на територията, на която е живял даден древен народ. Славянската азбука „глаголица”, се предполага, че е била създадена първа.

Каква е тайната на съставянето на древните писмени знаци? Какво всъщност са представлявали глаголицата и кирилицата? Какво е било значението на основните символи? Тези въпроси ще разгледаме по-надолу.

Основни знаци в кирилицата

В кирилицата буквата „аз” се явява първа. Тя обозначава местоимението „аз”. Но коренният смисъл на този символ – това е думата „изначално”, „начало”, дори „започвам”. В някои писания може да се открие „аз”, употребена в значението на „сам” (като числително). Буквата от кирилицата „бука” – това е втория знак от символната система.

За разлика от „аз”, тя не носи числово значение. „Буки” – това е „съм” или „ще бъда”. Но смисълът на този символ се е променял с времето. Например „боуди” – „нека бъде” и „предстоящ или бъдещ” – „боудущий”. Буквата от кирилицата „веди” се счита за една от най-интересните в цялата азбука. Този символ съответства на числото 2.

„Веди” има няколко значения – „владея”, „водя” и „Знам”.

Висша част на системата от писмени знаци.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 01

70 езика и 300 милиона души използват нашата кирилица.

Следва да се каже, че изследователите, изучаващи очертанията на символите, са стигнали до извода, че те са били достатъчно прости и разбираеми, което позволявало да бъдат широко използвани в бързопис.

Освен това всеки славянин с лекота и без особени затруднения е можел да ги изобрази. Между другото много философи виждат в численото разположение на символите принципа на хармонията и триединството.

Именно към това трябва да се стреми човек, да се стреми да познае истината, доброто и светлината.

Послание на Константин към потомците

Трябва да се отбележи, че кирилицата и глаголицата сами по себе си се явяват безценно творение. Константин заедно със своя брат Методий не просто структурирал писмени знаци, но създал уникална система от знания, призоваваща да се стремим към знанието, съвършенството, любовта и мъдростта, да отхвърляме враждата, злобата, завистта, да оставим у нас само светлото.

Преди се считаше, че кирилицата и глаголицата са били създадени практически едновременно. Оказало се, че това не е така. По свидетелства от ред древни източници, първа все пак е била глаголицата. Именно тази азбука е използвана първа при преводи на църковни текстове.

Глаголица и кирилица. Сравнение. Факти

Кирилицата и глаголицата са били създадени в различно време. За това показват няколко факти. Глаголицата, редом с гръцката азбука, е станала основа за създаването впоследствие на кирилицата.

При изучаване на първите писмени знаци, учените отбелязват, че контурите й се отличават с по-голяма архаичност (в частност при изследване на „Киевските писмена” от 10 век). И тя като кирилицата е била фонетически много близка със съвременния език.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 02

И все пак някои от буквите на кирилицата поразително много приличат на тези от гръцката азбука. Как си обяснявате това? Пишете ни по-долу в коментарите!

Първите надписи във вида на графично изображение на писмени символи са датирани през 893-та година и са близки със звуковата и лексикална структура на езика на южните древни народи. За по-голямата възраст на глаголицата говорят и палимпсести, представляващи ръкописи на пергамент, където старият текст е изтрит и на пергамента е положен нов.

В тях винаги изтрита е била глаголицата, а отгоре се е пишело на кирилица. Няма нито един палимпсест, където да е обратното.

Отношение на католическата църква към новата азбука:

В литературата има сведения за това, че първата система от писмени символи е била създадена от Константин Философ на основата на древна руническа писменост.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 03

Католическата църква е била твърдо против въвеждането на кирилицата, нека никога да не забравяме това!

Някои смятат, че тя навярно се е използвала от славяните за светски и сакрални езически цели до момента, в който е било прието християнството. Но съществени доказателства в потвърждение на съществуването на руническа писменост няма.

Римската католическа църква, която е против провеждането на служби на славянски език за хърватите, характеризирала глаголицата като „готска азбука”. Някои нейни служители открито застанали против новата азбука, говорейки, че тя е измислена от еретика Методий, който „на същия този славянски език писал множество лъжи против католическото вероизповедание”.

Облик на символите

Буквите на глаголицата и кирилицата са се отличавали едни от други по своята графика. В по-ранните писмени системи, графиката на знаците в определени моменти съвпада с хуцури (грузинска писменост, създадена до 9-ти, на база, най-вероятно на арменската). Количеството букви в тези, и в други азбуки съвпада – 38.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 04

Глаголицата е приличала на различни древни азбуки, а приликата й с грузинската писменост хуцури и впечатляваща!

Някои символи се различават и всяка система е „дорисувана” с малки кръгчета на края на реда, което като цяло има прилика с еврейските средновековни кабалистични шрифтове и „руническите” исландски тайнописи.

Всички тези факти навярно съвсем не са случайни, доколкото има сведения, че Константин Философ е можел да чете древни еврейски текстове, тоест бил е запознат с източните писмености (за това се говори в „житието” му).

Графиката на практически всичките букви от глаголицата по правило идват от гръцкия бързопис. За негръцки символи се използва еврейската азбука. Но между двете азбуки точно и конкретно съвпадение на символите няма.

Съвпадения и разлики между кирилица и глаголица:


Кирилицата и глаголицата в своите най-древни варианти практически напълно съвпадат по своята същност.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 05

Още много интересни съвпадения може да се открият, но кирилицата и глаголицата в началото са били едно и също нещо.

Отличават се само по графиката на символите. При преиздания глаголически текстове се заменят с кирилица автоматично. Това днес се прави най-вече защото днес са малко тези, които могат да разпознават по-древната азбука.

Но при замяната на едната азбука с другата не съвпада само цифровото значение на буквите. В редица случаи това води до недоразумения. Така например в глаголицата числата съответстват по ред на самите букви, а в кирилицата цифрите са свързани с тези в гръцката азбука.

Цел на древната писменост

По правило се говори за два вида глаголическа писменост. Различават се по-древната – „кръгла”, известна също така като „българска” и по-късната – „ъгловата” или „хърватска” (наричана е така, защото се е използвала при богослужение от хърватските католици до самата половина на 20-ти век.)

С времето количеството символи са се съкратили постепенно от 41 до 30 знака. Освен това е съществувало и ръкописно писмо. Глаголицата в древна Русия практически въобще не се използвала. В някои случаи само се срещат отделни фрагменти на глаголически текстове в такива, които са написани на кирилица.

Самата глаголица като по-древно писмо е била предназначена за превод и създаване на църковни съчинения. Пазят се и руски образци на битовото писмо отпреди да бъде прието християнството.

Най-древният надпис е написан през 1-та половина на 10-ти век на глинена плоча.

Учените, които са изследвали кирилицата и глаголицата, твърдят, че има множество факти, говорещи за това, че двете са били създавани по различно време. Смята се, че кирилицата е била създадена въз основа на глаголицата. Най-древният образец на славянско писмо е съставен именно от глаголица. По-късни находки след това съдържат текстове, които вече са по-добре изписани.

Ръкописите на кирилица са преписвани от глаголицата. Например граматиката, орфографията и слоганът са представени в много по-съвършен вид. При анализа на ръкописните текстове се вижда пряка зависимост на кирилицата от глаголическото писмо.

Например буквите са заменяни с аналогични по звучене гръцки символи.

При изследване на по-съвременни текстове се наблюдават и грешки в хронологията. Това е свързано с това, че кирилицата и глаголицата предполагат различна система на числовите съответствия. Цифровите значения на първата са ориентирани към гръцката писменост.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 06

Ето в чист и прегледен вид как е изглеждала първата българска азбука.

И все пак каква система от писмени знаци е съставил Константин философ? Според изследванията на много специалисти по морфологията в началото той е съставил глаголицата, а след това с помощта на брат си Методий – кирилицата. Но има и други исторически сведения, които опровергават това. Константин е знаел добре гръцки език и не е криел предпочитанията си към него.

Освен това той е бил представител на Източноправославната църква.

Към този исторически момент неговата основна задача е била да привлече славянския народ към гръцката църква. Затова и за него не е имало смисъл да съставя писмена система, отделяща народите и затрудняваща разбирането и приемането на религиозните учения на език, който вече е бил познат за много от хората.

След създаването на новата, по-съвършена писмена система, е било неизбежно да отпадне старата, която е била и по-архаична, и по-трудно разбираема.

Кирилицата се приемала много лесно, изглеждала е по-красиво като писменост, а и е била много по-удобна за хората. Можела е да се използва в по-широк смисъл, докато глаголицата е била предназначена повече за интерпретация на свещените, богослужебни книги.

Затова и Константин се е посветил на това да създаде буквена система, която да е основана на гръцката азбука, но да е много по-разбираема и лесна за използване. Затова и накрая кирилицата започнала да изтласква глаголицата и да става все по-популярна сред хората.

Мнения на някои от изследователите

През 1848 година Срезневски пише в трудовете си за това, че кирилицата е много по-съвършена, а глаголицата – архаична и е била обречена на неминуема забрава. Още мнения на изследователите на друга страница от същия текст вижте !

Независимо от спорните мнения за това, коя от писменостите се е появила първа – кирилицата или глаголицата, значението и на двете системи за прогреса е огромно.

Благодарение на двете писмености хората получават възможност да пишат и четат свободно. Освен това трудът на братята Кирил и Методий е бил безценен източник на знания. Заедно със създаването му започва да се оформя и т. нар. литературен език. Много от думите тогава се срещат и до днес в различни родствени езици – руски, български, украински или други.

Заедно с новата писмена система се променя и възприятието на хората за древността, те свързват писмеността с приемането на християнската вяра и замирането на древните, примитивни култове.

Повече за Кирил и Методий


Ако дори и с половината си ухо сте слушали учителя си на уроците по история, то със сигурност ще помните поне нещо за Кирил и Методий.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 07

Подробно описваме биографията на братята Кирил и Методий на отделна страница в този текст.

Да, да, това са точно имената на светите братя, създали славянската азбука. Ролята на тези двама мисионери е толкова голяма, че те са били канонизирани не само от православната, но и от католическата църква.

Нещо повече, дейността им и заслугата към хората се споменава дори и в мюсюлманските трудове. Повече за това на отделна страница в същия текст ТУК: !

Началото на азбуката

Около 858 г. братята отиват при азарите. Там те се установяват, за да могат да задълбочат изучаването на иврит. Докато са при хазарите, Кирил и Методий успяват да открият и светите мощи на Римския папа Климент.

Част от тях братята взимат по време на по-нататъшните си пътувания в търсене на нови знания. За съжаление по време на престоя си при азарите Кирил и Методий не успяват да постигнат големи успехи и да ги отклонят от изповядването на юдаизма.

Известно е още, че докато са там, успяват да покръстят около 200 хазари и да освободят много гърци от плен.

След като си тръгва от азарите, Методий отива в смятана за изгубена днес местност Полихрония, където става игумен в манастир. Кирил се връща в Константинопол.

Именно там, в тишината на килията, той създава първообраза на славянската азбука. Кирил взима за основа гръцката писменост, но я опростява и допълва.

Между другото самата гръцка писменост е била заимствана от финикийците, които разработват морфологичната си система още в седми век преди нашата ера.

Именно и заради това е прието, че създаването на славянската азбука е неделимо свързано с трансформацията на гръцкия език.

Каква е била писмеността преди Кирил?

Прието е, че преди той да положи началото на труда си, предците ни са използвали много опростен код за писане, основан на черти, точки и тирета.

За това все пак няма точни свидетелства, затова и историците трябва да разчитат на сведения, споменати от старите трудове.

Между другото може би именно това е причината и до ден днешен да има ожесточени спорове между историци и археолози. За съжаление и до ден днешен древната славянска писменост е сложна тема, в която все още има „бели петна” и не толкова много достоверни факти.

Все пак се предполага, че именно Кирил е създател на славянската писменост в нейния съвременен вариант.

А споровете около това дали кирилицата е била преди глаголицата продължават.

Сред историческите доказателства за произхода на буквите са и надписи на развалините на църквата на цар Симеон в Преслав.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 08

Църквата на Цар Симеон във Велики Преслав, където са намерени интересните надписи.

Повечето от тях датират от 9-ти век. Също така има и записи в Добрич, датиращи от 943 г.

Много от ценните надписи са били унищожени с течение на времето. Върху други пък са били положени нови и така на учените им се е налагало да положат огромен труд, за да достигнат до първоизточника.

Може само да предположим пък колко други свидетелства са били унищожени по-рано, защото не са били оценявани достатъчно или пък самите исторически находки не са били достатъчно защитени.

Откъде произлиза кирилицата?

Независимо от множеството си изследвания и до ден днешен учените не могат да изяснят откъде се появява тази писменост и какви са нейните корени. Има дори някои специалисти, които оспорват тази заслуга на Кирил. И все пак преди неговото съществуване няма никакви по-стари доказателства за нейния произход.

Други учени обаче твърдят, че Кирил създава само глаголицата, а самата азбука – кирилица се корени в древна България. Последното предположение не е лишено от обосновки. Много от експертите твърдят, че всъщност ученикът на Кирил и Методий – Кримент Охридски има заслуга за това. Самият той е смятан за един от най-талантливите им последователи.

Ненапразно той е първият славянин, който приема високия сан епископ.

Може би и точно заради това някои от изследователите му смятат, че именно Климент Охридски е в основата на разработката на кирилицата.

И все пак, повечето от историците са на мнение, че създателят на кирилицата е именно Константин Философ. Те прилагат като доказателство и факта, че много думи, букви и части от фонетиката са взаимствани от древните гърци.

Няма нищо удивително в това, че родените в гръцката област Македония са успели да систематизират знанието за славянските наречия, а след това на основа на тези сведения, да осъществят създаването на славянска азбука, която за нас се оказва наистина родна.

Мнения за произхода на глаголицата

Много учени разглеждат глаголицата като форма на латиницата, тъй като е с много сходна на нея фонетика и значение на буквите. Разликите се заключават в няколко по-сложни форми на глаголицата. Навярно те са дошли от самарянския език.

В 10-11 век тя е била активно използвана от жителите на Моравия, Далмация, а също и в самата България глаголицата е била широко разпространена. Какво да кажем за Хърватия, където тази азбука се е използвала до 18 век!

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 09

Добромирово евангелие, важен документ, показващ използването на древната азбука.

Що се касае до най-древните писмени паметници, написани с нея, първо се сещаме за Зографското евангелие, създадено в края на 10 век.

Ако за произхода на кирилицата все пак има догадки, то всичките теории за произхода на глаголицата се основават изключително на мнения и предположения, тъй като няма нито едно документално свидетелство, което би могло да потвърди или опровергае дори една от тези теории.

Най-вероятно историята на славянската азбука започва своето начало дълго преди 10-ти век,

но засега тези теории не са подкрепени с нищо. Доста голяма група учени, към които се причисляват И. Тейлър, И. В. Ягич и прочее настояват: тази азбука е създадена от Кирил на основата на византийската бързописна методика!

Руските изследователи от дореволюционния период (А. И. Соболевски, И. И. Срезневски, Е. Ф. Карски) прокарали теория за това, че глаголицата започва своето начало в Моравия през 10-ти век, където активно са я налагали учениците на вездесъщия Кирил. Тази група не е стигнала до единно мнение за нейния създател, но по отношение на месторазпространението са познали.

Последните доказателства се основават на това, че местната католическа църква е започнала преследване на глаголицата именно в Моравия, където впоследствие тя не се е използвала дълго. Самото преследване започнало затова, защото новата азбука подозрително приличала на византийската, което поставяло под съмнение „по-древния произход” на самия католицизъм. Както сами можете да забележите, историята на славянската азбука е много сложна и изгубена.

Някои учени пък смятат, че глаголицата не е нищо друго, а „криптографска” форма на кирилицата.

В съветския период е била широко разпространена версията за това (основно по политически причини), че глаголицата – това е древна славянска писменост, на основата на която (с примес на гръцки) е била създадена кирилицата.

По тази логика съветските учени предполагали, че Кирил и Методий просто преобразували вече съществуваща писменост в нов неин вариант. Съвременните изследователи смятат, че това очевидно не е така.

Паралелно използване на двете азбуки

До 12-ти век двете писмени системи се използвали повсеместно. Но за сметка на това, че кирилицата е била много по-просто като графика, скоро тя изпреварила „конкурента” си. Днес повече от 70 езика по целия свят са построени именно на основата на изобретението на Кирил. Впрочем, в някои от тях (включително руския) все още могат да бъдат забелязани следи от глаголицата.

Много учени са на мнение, че последната е умряла насилствено. Нарочно са били унищожавани книги, написани на нея.

Това обаче най-вероятно не е така. Достатъчно е да се видят древните текстове, написани на кирилица и глаголица. В първия случай всеки представител на славянската народност може без усилие да разбере поне част от написаното, даже и да е използвана църковно-славянска азбука (която в много случаи се явява древногръцки език).

В случая с глаголицата може с увереност да се каже, че всички, подложени на теста, няма да разпознаят нито една буква: стилът и графиката са толкова сложни, че да я разбереш е практически невъзможно. Така че тя най-вероятно е загубила заради своята сложност и неразбираемост.

За това говори и официалната версия.

Може ли само Методий да е създател на славянската азбука?

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 10

Свети Методий не е могъл сам да измисли кирилицата.

Сведенията на неговите съвременници говорят за това, че да създаде такава писменост е могъл само Кирил.

Методий може и да е бил прекрасен организатор, но без брат си едва ли би се справил.

Какви книги са били превеждани на новата писменост?


Независимо от това кой е създал кирилицата или глаголицата, основната му цел е била просвещение и връщане в единната права вяра на всички славянски народи. Затова и едни от първите книги, които Кирил и Методий превеждат, са Евангелието, посланието на Апостолите и Псалтири.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 11

Запазен псалтир на пророка и цар Давид от най-стари времена, написан на кирилица.

В едно от житиетата на двамата братя се споменава и за това, че Кирил започва превод на Святото писание на старобългарски. С течение на времето всеки просветен свещенослужител се е стремял да преведе на разбираем и достъпен език преди всичко християнска литература.

Затова и съществуват твърдения, че църковно – славянска азбука навярно няма и никаква връзка с братята, защото е била създадена именно в славянските църкви.

И все пак езикът се променя

Запомнете, че ако един език е неспособен да се променя, а заедно с него и писмеността, асимилирайки нови думи и понятия, това значи, че е обречен на забрава. На латински език например днес говорят медици, биолози, юристи… но той е мъртъв. Мъртъв, защото не се променя и в него не се появяват нови правила. Затова и заслугата на Кирил и Методий е толкова голяма.

Създадената от тях азбука е жива и търпи промени през вековете. Освен това именно тяхната писменост издържа на изпитанието във времето и дори и днес продължава да се променя и продължава да служи на хората. Затова и трябва да кажем, че Кирил и Методий са не само имена на двама светци, създали славянската азбука, но и имената на изключителни мислители, които са успели да обединят славянските народи, давайки им нова писменост.

Ролята на Климент Охридски


В писанията си Паисий Хилендарски разказва, че в създаването на новия език са взели участие седем души.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 12

Свети Климент Орхидски. За него се твърди, че е направил кирилицата в сегашния й вид.

Споменават се имената на Кирил и Методий, както и на учениците им Климент, Сава, Наум, Горазд и Ангеларий. Имената на петте ученика се споменават и в други свидетелства, които разказват за това как след провала на „Моравската мисия” се връщат в България.

В разказите си Паисий отрежда особена роля на св. Климент.

Той е представен като Охридски епископ.

Елинизацията и по-новата история

Периодът от ХV до средата на ХVII век се характеризира с процес на елинизация на Балканите. Той не е изследван достатъчно, но трябва да се отбележи, че по време на тези няколко века започва да се възхвалява всичко елинско, преди всичко като език, писменост и дори нрави.

В резултат на това на практика са унищожени много паметници на българското книжно наследство, българският език е бил отстранен постепенно от църквите и манастирите и въобще от обществения живот.

кирилица латиница глаголица кирил и методий - 13

Константин Костенечки пише за опитите българската писменост да бъде изместена от гръцката.

В писанията си Константин Костенечки, който живее в първата половина на ХV век говори точно за този период и разкрива опитите за потъпкване на българската писменост за сметка на елинската.

Творци на новия език в кривото огледало на българофобията

Макар и много от изследователите да смятат Св. Кирил и Методий за гърци, а редица стари документи да ги свързват с поръченията на византийския император, трябва да се обърне внимание на факта, че гръцката църква ги канонизира едва през 1971 г.

Дори и този факт говори за това, че гръцката църква не е одобрявала мисията на двамата братя или действията им.

Подобни са реакциите и на други места. В средата на XI век католическият събор в Сполато (днешен Сплит в Хърватия) направо нарича Методий еретик.

В един от трудовете си историкът Георги Ценов твърди, че житията на светите братя стигат до нас в много изменен вид и с течение на времето се превръщат в удобна за източно-римското православие компилация.

Автентичните български жития на Кирил и Методий и учениците им не са стигнали до нас.

Ето как обяснява това един от историците:

„Древното славянско пространно житие на Климент, съставено отчасти от Теофилакт и в чешката ангиография – Легенда за Кристиан, или умира, или излиза напълно от обращение през XII век.”

Тайните на нашата кирилица. Кирил ли я е създал? Само факти!
5 (100%) 5 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

6 коментара по “Тайните на нашата кирилица. Кирил ли я е създал? Само факти!

  1. КИРИЛИЦА ….НАД 250 ДЪРЖАВИ ПОЛЗВАТ НАШАТА КИРИЛИЦА…А ПОТОМЦИТЕ НА КИРИЛ И МЕТОДИ-НЕ???

  2. Много съм горда с това А ВИЕ???-БЪЛГАРИ СА НАПИСАЛИ И БЪЛГАРИ ЩЕ Я ПОЛЗВАТ

  3. Моля ви, не пишете каквото ви дойде на ум или поне назначете си редактори и коректори. Може ли вместо Горазд да напишете Еразм? Окултизъм и чудеса, няма що! А и въобще повечето ви материали са предъвкване на стари и нови писания, научна фантастика, фентъзи, кашпировизационни и други подобни измишльотини. Или, както в случая за кирилицата, събирате в едно стари и известни ни от отделенията още неща и сегашни или по-раншни спорни твърдения на учени и псевдоучени. И изпускате да кажете, че нашите 30 (сега, а до 1945 г. 32) букви са създадени като шрифт от един холандски гравьор, подпомаган от руски ученик на този занаят. Това е заповядал Петър І, за да направи руската азбука удобна, читаема и от свои, и от чужденци, лесна за писане и печатане. От този „гражданский“ шрифт произлизат всички наши, сръбски, руски и монголски шрифтове на азбуките, които употребяваме. А доколко азбуката като славянска писменост е незаменим принос и без нея бихме били загубени, да се сетим за всичките славяни, пишещи на латиница. Нима културата и литературата им са по-лоши от нашите? А всичките народи от руската, съветската и пак руската област на влияние могат да пишат кеф ти на латиница, кеф ти на кирилица, каквото и правят – сменят си азбуките на абецеди и обратно. А пък тюркоезичните народи могат да пишат с кирилски, арабски или персийски букви. Освен това всеки средно грамотен от гимназията човек може да напише 30 знака за 30 звука. Дори 27 знака стигат, ако пишем шт, йа и йу вместо щ, я и ю, както правят западнобалканските ни братя. Е, може да добавим буква за звука „дж“, и всякакви други буквени и диакритични знаци като другите народи. Въобще сегашната ни кирилица (руската гражданка) първо е заимствана за печат от сърбите, докато ние сме се чудили още какви сме и въобще дали сме. Проследете първопечатните книги на руснаци, сърби и всички други и сравнете кога и къде се появява нашата. Тоест, същата тази азбука, на която аз пиша сега, е щяло да я има дори и ако ние сме се били изгубили като народ през 1500-1700 години, което е било напълно възможно. Сега ние имаме най-чистата от всички кирилици, само Й има диакритика, и краткото „ней“ пишем с ударение, но не винаги. И като влезе (ако) Украйна в ЕС каква азбука ще стане четвърта – нашата или тяхната? И ако на разни кирилици пишат няколко стотин милиона човека, но на всички латиници пишат милиарди, и всички ние можем и с латиницата да са оправим, че и целият останал (йероглифен) свят може да пише на латиница. А ако се добавят и разните видове кирилица – босанска, хърватска и други, и се проследят историите на западните Балкани, ще ни дойдат доста невесели мисли относно какво „сме дали на светът“, „българската азбука“. От друга страна, да сте чули запалянковците на „Лацио“ да се фукат с латиницата? Може би защото италианците си знаят, че светът се развива, стъпвайки на миналото. А ние не знаем нито откъде идем, как сме се образували като нация, и какви сме сега. Ирано-арийци, с(к)лавяни, тюрки, скити, траки, варвари – какво ли не сме. Така че, да се възраждаме като народ, да си пеем песента и да се опитваме да поумняваме с времето.

  4. Не прилича нашата азбука на гръцка,а обратното.Най-тъжната и голяма лъжа е ,че Кирил и Методий са взели нещо от гръко-римляните,а напротив.Гръцкият език е формиран на база на чисто тракийският технологично Линеар-А и Б от Крито-минойската епоха.Това е чиста проба модернизирана орфица,която има 3-4 разновидноси разчетени от проф.Гайд.Има податки,че римляните пък са взели писменост от колонии на ТИР в днешен Ливан.От друга страна т.нар бохаро-тракийски народи имат писменост от преди 8 хилядолетия и са учили дори китайци ,индовеевропейски народи и египтяни на четмо и писмо.Вижте аналогичните коптски надписи днес достигащи чак днешна Етиопия и скалните манастири там.Според мен напълно обяснимо е Кирил и Методий да са били запознати с тази,,стара писменост“и именно затова тя да е пригодна за славяните и живият им говор.Траките са антични славяни,славяните средновековни траки,а българите не са ни хуни,ни тюрки ,а ирано-сармати и са близки с тези народи.Това ,че идват в различни епохи не значи ,че нямат връзка нали?Константин Философ има досег до най- мощните библиотеки на Византия,до Александрия и Руашки манастири в днешен Крим,със старо бълг.влияние близо е до първоизточника и именно затова ползува високотенолигичното писмо на база триъгълника,кръста и кръга за да даде на нас българите в т.ч.и на другите ,,словяни“/хора с жив говор славещи словото/именно разбираемо четмо,а не пситата,бзитата съсканията и придиханията на никаквия гръцки говор.От друга страна спомнете си,че за старолатинският е говорено като за един мъртъв език-католиците са го ползували за каноните ,но той има недостатъци.Писан разказ на съвременен италиански след 10 повторения си губи смисъла.На български написаното остава,а езикът ни е сред най-модерните в света-5 модернизации,а някой народи не са достигнали дори 2.Изостанали езици конструктивно са примерно англиският и турският там често няма мъжки и женски род.От нашият език са отпаднали падежните форми и ние имаме само паджни отенъци.Ясно кой от кого е взел,но не заравяйте да отчетете и,че подлите елини и латини добре са си свършили работата прикривайки всичко-в техен стил е.Виждал съм стари тракийски надписи на орфица,които тук на Апенините ги обявяват за етруски.Виждал съм и топоними тук и в С.Африка ,които са български ,славянски ,тракийски.Остава да питаме македонците,след 1000 г.и те ще се имат история/кога се простят с блановете за дядо си АЦЕ де беше чист грък завоевател .

  5. И още една лъжа,като студенти ни учеха ,че траките били безписмен народ и други приумици на евреинът ционист Ал.Фол.Това не е вярно категорично просто е било крито от всеки студент в курсовете по обучение по история и археология.Когато Рим нахлува в Тракия 1 в.и почва да гради буфери ,той няма и 10 %от духовността и културата на траките разделени на теория на 64 племена.Славяните и българите са част от тази култура и нека тракедонистите не ми плещят глупости също,те дърпат някой канони към Турция,тук център е България ,славянското и връзката с по-стара култура на 9000 години.Ето това е приемствеността/в земите ни има създадени 5 писмености, още 2 междинни и ранно йероглифно фрагментарно писмо наложено чак след векове в Египет и Китай.В Китай още имат йероглиф сходен на Ж/Инг и Янг/и куп наши символи макар да имат хиляди символи има и нашите.

  6. ЧУДОВИЩНО ДЪЛГА статия, просто е невъзможно да се изтърпи докрая,все пак това е интернет,а не книга.Жалко за важната иначе тема.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *