Какво е медиум. Феноменът на медиумите

Всеки човек, който усеща в някаква степен влиянието на духовете, е медиум. Тази способност е присъща на човека и несъмнено не е някаква изключителна привилегия.

Има и някои, в който не са открити никакви заложби в това отношение. Иначе самата дума медиум означава посредник.

Може би има хора, които ще заключат, че почти всеки човек е медиум. Обикновено това определение се дава на човек, чиито способности са ярко изразени. Трябва да отбележим, че те не са еднакви при всички. Всеки медиум има настройка към определен вид контакти.

1. МЕДИУМИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ

Те могат да произвеждат материални феномени, като движение на инертни тела, шумове и др. Делят се на ИЗБОРНИ и НЕВОЛНИ.

ИЗБОРНИ са тези, които признават способностите си и могат да получават спиритически явления по своя воля. Както вече казахме, тези способности са развити в различна степен. Докато някои не могат да направят нищо, други движат тежки тела в пространството, във въздуха и» което е по-рядко –

предизвикват видения. Най-простите резултати са въртенето на даден предмет, почукване чрез него и понякога дори почуквания вътре в него. Без да преувеличаваме значението на тези явления, не бихме искали и да ги пренебрегнем. Заслужава да се отбележи, че тази способност рядко се Среща при тези, които владеят подобни начини на контакт като например писане или говорене.

НЕВОЛНИ или ПРИРОДНИ медиуми са тези, при който външното влияние е независимо от тяхната воля. Те не подозират способностите си и често необикновените произшествия около тях изобщо не ги впечатляват. Могат да проявят способностите си във всяка възраст, дори като съвсем малки деца. Много са трудни за наблюдение, но събирането и изследването на фактите от този вид не бива да бъде пренебрегвано.

Тази способност не е индикация за патологично състояние, защото е напълно съвместима е отлично здраве. Ако този, който я притежава, страда от някакво заболяване, то се дължи на друга причина.

Разумът се бунтува срещу мъченията, на които науката понякога подлага хора с изследователска цел. Тези „експерименти“ могат да доведат до сериозно разстройство на организма. Поради това те трябва да се правят изключително внимателно, за да не се стига до душевни разстройства или епилептични припадъци, каквито за съжаление са се случвали. Невидимите същества, разкриващи присъствието си, са обикновено от по-нисшите категории духове, които могат да бъдат управлявани от морално превъзхождащи ги медиуми. Това морално превъзходство трябва да се стремим да постигнем.

За да го постигне, медиумът трябва да се превърне от природен в изборен. Аналогични примери има и при сомнам-булизма. Знае се, че природният сомнамбулизъм изчезва, когато се замени от магнетичния. Душата не се ограничава, тя просто се насочва в друго направление. Същото е и с медиуматичните способности.

По този начин медиумът може да възбуди явлението по своя воля, да подчини духа и да го превърне от тираничен деспот в послушно и често дори в хрисимо същество. Факт, достоен за отбелязване и потвърден от практиката е, че понякога дете може да има равна или дори по-голяма власт от възрастен. Това се доказва от учението, че духът е дете само телесно, и това е необходимо развитие, предшестващо действителното му въплътяване – развитие, което му дава превъзходство над висшестоящите духове.

Моралното пречистване на духа чрез съветите на трета, влиятелна и опитна личност, ако медиумът не е в състояние да го направи сам, често е много полезно. Ще се върнем на това по-късно.

В тази категория медиуми изглежда принадлежат и хората, заредени със собствено електричество, причиняващи при докосване усещания, аналогични на тези, които се получават-при докосване на електрически кабел. Би било погрешно да ги разглеждаме като медиуми, тъй като липсва директната намеса на дух, но в случая, за който говорим, е доказано, че напрежението е само посредник. , ,

Тази странна способност, която почти може да бъде наречена недъг, понякога е сродна с медиуматизма, което може да бъде видяно в историята на чукащия дух от Бергзаберн, но обикновено е независима. Защото, както вече казахме, единственото доказателство за участие на духовете е разумният характер на проявата. Там, където този характер отсъства, с право можем да я отдадем на чисто физически причини.

Важното е да се знае, че тези хора притежават по-големи възможности да се превърнат в медиуми за физически действия.

2. ЧУВСТВЕНИ И ВПЕЧАТЛИТЕЛНИ МЕДИУМИ

Хората, способни да усетят присъствието на духовете по някакви смътни телесни признаци, които,не могат да обяснят, спадат към тази категория. Чувствителността е основно качество, необходимо за развитието на всички останали. За медиумите тя е no-скоро необходимос. Различава се от обикновената физическа или нервна чувствителност и не

трябва да бъде бъркана с тях. Защото има хора с изключително здрави нерви, които усещат духовете в различна степен, а има и много раздразнителни, които не усещат нищо. Тази способност медиумът може. сам да развие до такава степен, че не само да усеща духовете, не само да различава добрите от лошите, но дори да разграничава тяхната индивидуалност.

3. ЧУВАЩИ МЕДИУМИ

Те чуват гласовете на духовете. Както вече казахме, когато говорехме яа пневматографията, понякога това е вътрешен глас, звучащ в душата, друг път е външен глас, ясен и отчетлив като на жив човек. Един чуващ медиум може да завърже разговор с духовете. Когато контактува известно време с определен дух, той може да познае и неговия характер. Човек, непритежаващ тази способност, може да контактува с духовете, използвайки чуващия медиум като преводач.

Тази дарба е много приятна, когато медиумът чува добри духове или тези духове, които е повикал, но далеч не е същото, когато някой зъл дух върви след него, карайки го да чува какви ли не неприятни неща. В такива случаи е необходимо да се отървем от него. Как да стане това, ще научите в главата за маниите.

4. ГОВОРЕЩИ МЕДИУМИ

Чуващите медиуми, предаващи само това, което чуват, не са точно ГОВОРЕЩИ. Последните много често не чуват нищо. При тях духовете въздействат на органите на речта по същия начин, по който въздействат на ръката на пишещия медиум. Духът, желаещ контакт, въздейства върху този орган, който счита за най-податлив. Говорещите медиуми обикновено не съзнават това, което говорят, и затова често казват неща, които са далеч извън нивото на собствените им знания и идеи.

Въпреки че са напълно будни и в нормално състояние, те рядко запазват спомен за това, което са говорили. С една дума, тяхната реч е инструмент за нуждите на духовете.

5. ВИЖДАЩИ МЕДИУМИ

Те могат да виждат духовете. Някои могат да го правят в нормално състояние – те са в пълно съзнание и запазват спомени за видяното. Други могат да виждат само в сомнам-булично състояние или на границата на това състояние. Тази възможност рядко е постоянна. Почти винаги тя е моментна и преминава кризисно. Възможността да се виждат духове насън, макар и сходна с медиуматичните способности, не се причислява към тях.

Медиумът мисли, че вижда с очите си, но в действителност вижда с душата си. По тази причина сляп човек може да вижда духовете също така .добре, както и зрящ. Последното ни дава повод да се поинтересуваме дали тази способност се среща по-често при слепи хора. Духовете, които са били слепи през земния си живот, споменават, че тогава са имали възприятия за някои предмети и че не са били потопени в черна неизвестност.

Трябва да правим разлика между инцидентните и спонтан-ните видения и способностите на виждащите медиуми. Инцидентните видения обикновено са постоянни в момента на смъртта на хора, които обичаме или познаваме, и ни предупреждават, че те не са вече между живите. Има редица подобни примери, без да се смятат виденията по време на сън.

При спонтанните видения става дума за приятели, които макар и умрели, се появяват, за да ни предупредят за някаква опасност, да ни дадат съвет или да ни помолят за услуга. Услугата обикновено се състои в това да довършим нещо, което те не са успели приживе, или да им помогнем с молитви. Тези видения са изолирани явления и не представляват способност да виждаме духове. Тя се изразява в това да виждаме, ако не постоянно, най-малкото често някой дух, дори и този на непознат човек. Това е характерно само за виждащите медиуми.

Между тях има и такива, които могат да виждат само повиканите от тях и да ги опишат с най-малки подробности, включително облеклото им, жестовете им, израза на лицето им и т.н. При другите тази способност е по-обща – те могат да видят кога духовете идват и си отиват, т.е. виждат действията им.

Ето какво разказва Алан Кардек, прочут изследовател на феномена на медиумите:

Една вечер бяхме на опера и гледахме „Оберон“ заедно с един виждащ медиум. По редовете имаше много свободни места, които се оказаха окупирани от духове. Някои от тях отиваха близо до зрителите и се вслушваха в разменяните от тях думи. Други се бяха качили на сцената. Зад певците няколко весели духа се забавляваха, имитирайки жестовете и мимиките им. Други, по-сериозни, се стараеха да вдъхнат енергия на артистите.

Един от тях постоянно стоеше край една от главните изпълнителки и за нас изглеждаше като малка светлинка. След падането на завесата го извикахме. Той се обиди на нашите забележки. „Аз не съм това, което си мислите. Аз съм неин водач и духовен закрилник и съм длъжен да я упътвам.“ След кратък сериозен разговор той ни напусна, казвайки ни:„Сбогом! Тя си тръгва. Трябва да бдя над нея.“

После извикахме духа на Вебер, автора на операта, и го попитахме какво мисли за изпълнението на творбата си. „Не е толкова лошо, но е много кротко. Певците пеят – това е всичко! Няма вдъхновение. Почакайте! Ще се опитам да им дам малко от свещения пламък.“

И ние видяхме как се качва на сцената и литва над артистите. Някакъв полъх се разнесе от него и усетихме силен прилив на енергия в гласовете и действията им.

Имаме и друг пример за влиянието, което духовете упражняват върху хората. Бяхме пак на театър, но с друг медиум. Докато разговаряхме с един дух зрител, той ни каза: „Виждате ли онези две самотни дами в ложата? Уверявам ви, че ще ги накарам да напуснат театъра.“

И след миг беше в ложата, говорейки на двете жени. Внезапно, както се бяха потопили в сценичното действие, те се спогледаха, казаха си нещо и излязоха, за да не се върнат повече. Духът ни направи комичен жест в потвърждение, че е удържал на думата си, но не се върна, за да можем да му поискаме обяснение.

Многократно сме били свидетели на подобни прояви на най-различни места – балове, концерти, в църкви, на погре-бения и сватби. И навсякъде сме ги намирали възбудени от лоши страсти, сеещи раздори, подстрекаващи към кавги, наслаждавайки се на смелостта си. Други, напротив, се бореха с това вредно влияние, макар че рядко се вслущваха в думите им.“

Способностите на виждащите медиуми могат да бъдат развивани, но най-добре е да се изчака това да стане по естествен път, без да се насилват, за да не стане някой жертва на въображението си. Когато има зародиш на тези заложби, той сам ще се прояви. Трябва да се задоволяваме с това, което Бог ни е дал, без да дирим невъзможното, защото, желаейки да получим твърде много, можем да загубим и това, което вече притежаваме.

Когато казахме, че спонтанните видения са чести, нямахме предвид, че са обикновени. Колкото до виждащите медиуми, те са още по-редки и трябва да бъдем много предпазливи с този, който твърди, че притежава такива заложби. Едно от най-добрите доказателства за искреността му е точното описание на човек, когото никога не е виждал като жив. Ето един пример.

Една дама често била посещавана от духа на починалия си съпруг. Веднъж при нея бил един виждащ медиум, който не познавал нито нея, нито нейното семейство. Той й казал:

– Виждам един дух до вас.

-. А!- възкликнала дамата. – Това сигурно е духът на съпруга ми» който рядко ме напуска,,

– Не – отговррил медиумът. – Духът е на възрастна дама, прическата й е много странна и има бяла лента през челото.

Под това описание, както и по някои други детайли, вдовицата безпогрешно познала баба си, за която не се била сещала скоро. Ако медиумът е желаел да симулира, той просто е трябвало да следва мисълта на жената. Но вместо мъжа, за когото е мислела вдовицата, той е видял жена с особена прическа, за която не е знаел нищо. този факт доказва и друго – това, което медиумът вижда, не е отражение на чужди мисли.

6. СОМНАМБУЛИЧНИ МЕДИУМИ

Сомнамбулизмът може да бъДе приет като разновидност на медиуматичните способности или по-точно, те са два вида явления, които често се преплитат. Сомнамбулистът действа под влиянието на собствения си дух. Това е неговата душа, която в момент на освободеност вижда, чува и възприема извън ограниченията на сетивата. Това, което изразява, той получава от себе си. Идеите му са повече, отколкото в нормално състояние, знанията му са по-разширени, защото душата му е свободна. С една дума, той преждевременно живее като дух.

Медиумът, напротив, е инструмент на чужд разум. Той е пасивен, това, което казва, не идва от него. Но духът, контактуващ с медиума, може да принадлежи на сомнамбу-лист. Често състоянието на освободеност на душата прави връзката по-лесна. Много сомнамбулисти виждат духовете отлично и ги описват най-подробно, също като виждащи медиуми. Те могат да говорят с тях и да предават мислите им. Казаното от тях извън кръга на собствените им познания често им е внушено от друг дух. Това е забележителен пример за двойното действие на духа на сомнамбулиста и външния ДУХ.

Не е задължително медиумът да има други „нормални“ дарби, дори интелект. Ето пример: 14-15-годишно момче, сомнамбулист. Интелектът му е среден, а образованието – крайно ограничено. По време на сомнамбулизма си то дава доказателства за изключителна прозорливост. Това изпъква особено при лечението на различни болести, и то при случаи, когато излекуването изглежда невъзможно. Ето случай от консултация с болен, чиято диагноза определи съвсем точно. Когато оаче го питат за лекарството момчето казва, че не може да го даде.

– Моят ангел-лечител не е тук.

– Какъв ангел-лечител?

— Този, който ми диктува.

– Ако не си ти, кой тогава вижда лекарството?

– Нали ви казах, че моят ангел-лечител ми ги диктува!

Така при този сомнабулист неговият собствен дух открива болестта, но за откриване на лекарството му е необходима помощта на друг. Тъй като другият не е бил там, той не е можел да назове лекарството. Сам, той е просто сомнамбулист. Подпомаган от този, който нарича „ангел-лечител“, той се превръща в сомнамбулистичен медиум.

Сомнамбулистичната прозрачност е способност на организма, напълно независима от извисеността, развитието и дори от моралното състояние на субекта. Сомнамбулистът е неспособен да разреши някои въпроси, ако духът му не е достатъчно напреднал.

Може да говори добро или зло, истина или лъжа. Може да е повече или по-малко изтънчен според степента на извисяване на собствения си дух. Липсващото му може да бъде допълнено от чужд дух, но сомнамбулистът може да бъде асистиран от лъжлив или незначителен, или дори лош дух. Тук решаващи са моралните качества. Колкото по-добър е човек в морално отношение, толкова повече ще привлича добрите духове.

7. ЛЕКУВАЩИ МЕДИУМИ

Тук само ще хвърлим поглед върху тази тема, тъй като е доста обширна. Освен това един наш приятел лекар предложи да напише отделен труд върху нея, Ще кажем само, че тази медиуматична разновидност се изразява в способността на някои хора да лекуват само с едно докосване, с поглед, понякога с жест, без намесата на медикаменти. Очевидно е, че магнетичният флуид играе значителна роля, но когато явлението се изучи по-внимателнр, става ясно, че има нещо повече.

Обикновеният магнетизъм е реално третиране, продължително, редовно и методично. При него нещата се развиват по съвсем друг начин. Почти всички магнетизатори могат да лекуват, стига да знаят как да го направят. При лекуващите медиуми тази способност е спонтанна и някои от тях даже не са чували за магнетизма. Намесата на скрита сила става очевидна при някои обстоятелства или по-точно, счита се, че повечето хора, определени като лекуващи медиуми, прибягват до молитви, представляващи призоваване на духовете.

Хoрата с магнетична сила са различен вид медиуми. Медиумът е посредник между духа и човека, но магнетизаторът извлича силата от самия себе си. Магнетичната сила несъмнено се крие в човека, но тя нараства с помощта на духовете, които той е извикал. Ако вие например искате да излекувате някого е поглед чрез магнетизма и извикате добър дух, интересуваш, се от вас и от вашия пациент, духът ще увеличи силата и волята ви. Той направлява вашия флуид и му дава необходимите качества.

Някои хора наистина притежават способността да лекуват само с докосване, без да използват магнетизма.

8. ПНЕВМАТОГРАФИЧНИ МЕДИУМИ

Така се наричат медиумите, който могат да приемат директното писане, което не е характерно за всички пишещи медиуми. Тази способност е изключително рядка. Може би е възможно да се развие чрез упражнения, но както казахме, нейната практическа полза е ограничена до доказването участието на окултна сила в тези прояви. Единствено експериментът може да докаже нейното притежаване. Човек може да опита и да я поиска от закрилящия го дух чрез другите начини на контакт.

Според степента на силата, притежавана от медиума, той може да приема прости знаци, букви, думи, фрази и дори цели страници. За това обикновено е достатъчно да прегънем лист хартия, да го сложим на място, определено от духа, за десет-петнадесет минути, понякога за час или дори повече. Молитвите и крнцентрацията на мисълта са изключително важни. По тази причина понякога изглежда невъзможно да приемем нещо, когато сме в компанията на несериозни хора или хора, обзети от недоверие или антипатия.

Какво е медиум. Феноменът на медиумите
5 (100%) 2 votes

Enjoyed this post? Share it!

 

2 коментара по “Какво е медиум. Феноменът на медиумите

  1. Относно медиумите както прочетох тук, отговорът ми е:медиумът в тези нива който прочетох, си имат работа, повече с сатанински и демонински
    духове, отколкото отГоспода, да виждаш и разговаряш с починал е стиха от библията,, И сатана се преправя на светъл ангел,,, а явленията не са по своя воля, зависи от това под кой контрол си, ти не предизвикваш видения и сънувидения, а ги получаваш, От Господа, или лукавия, стряскащите плашещи са от лукавия, и тези почуквания не са от Бога и аз ги имах докато Повярвах В Господа приех водно кръщене и Святи Дух, до тогава съм получавала и се случвали неща който не разбирах, мислила съм че разбирам но то е било опасна зона и да гадаеш какво значи това и онова не е от Бога, и сега пиша от опит, тъй като са минали вече двайсет години в вярата, сега разбрах някой неща който са ми били дадени тогава, писане и говорене също си има две страни, а невидимите същества са, ангели или демони, дете има по голяма. Част на възрастен при мен е било така но не го съзнавах, а другото се наричане разпознВане на духовете, злоба , завист, омраза, и прочей, вътрешния глас е от Бога, Свят Дух, нежен, а външния е лукавия, груб, имам съновидения видения чуване от Господа, сигнали в ушите за лошо или добро, предупреждения, изобличения, похвала, те стават реалистични сбъдват се скоро, а има и за бъдеще, дарбата да лекуваш, в различни нива са от Господа, а другото е имитация, внушения, според материяла който публикувахте аз свърших и писането, медиумът е много нисша класа,

  2. Затова покайте се, всички и и Търсете Господа, и ще видите как всичко ще се обърне за ваше добро, Молете се само наГоспод никакви духчета повече, никакви водачи от Ада, ивсвсичко ще се изме

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *